15 Macam Qaul Dalam Fiqih Islam

Daftar Isi

15 Macam Qaul Dalam Fiqih Islam
Sesuai judul di atas, berikut kami paparkan secara singkat mengenai macam-macam Qaul dalam fiqih Islam. Simak selengkapnya:

1. Qaul Qadim

Qaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir, dan pendapat ini dianggap marjuh dan tidak boleh diamalkan kecuali dalam beberapa masalah.

2. Qaul Jadid

Qaul Jadid adalah pendapat imam Syafi'i ketika berada di Mesir atau setelah hijrah dari Irak. Pendapat ini boleh diamalkan sebab dianggap Mu’tamad.

3. Qaul Mu’tamad

Qaul Mu’tamad adalah pendapat yang disepakati oleh Imam An Nawawi dan Imam Rofi'i atau di tarjih (diunggulkan) oleh salah satu dari keduanya. Atau pendapat Imam Nawawi jika berbeda pendapat dengan Imam Rofi'i dan tidak ada murajjih atau tendensi penguat atau sama kuatnya.

4. Qaul Masyhur

Qaul Masyhur adalah satu dari dua pendapat imam Syafi'i atau lebih yang berbeda, baik dari Qaul Qadim maupun Qaul Jadid, sementara pendapat yang lain dinilai lemah.

5. Qaul Azhar

Qaul Azhar adalah atu dari dua pendapat imam Syafi'i atau lebih yang berbeda, baik dari Qaul Qodim maupun Qaul Jadid, sementara pendapat yang lain juga dinilai kuat.

6. Qaul Mazhab

Qaul Mazhab adalah pendapat yang kuat yang mengisyaratkan terjadinya khilaf di kalangan ashab syafi’i dalam menyikapi pernyataan dua Qaul atau dua wajah dalam satu permasalahan. Sebagian masih memper-khilaf-kan apakah keduanya merupakan pendapat Imam Syafi’i atau ashab syafi’i terdahulu dan sebagian yang lain menegaskan salah satu dari keduanya. Sementara lawannya dianggap marjuh dan tidak boleh digunakan. 

7. Qaul Sahib

Qaul Sahib adalah pendapat yang kuat dari dua pendapatnya ashab syafi’i atau lebih, sementara muqabil (lawannya) dinilai kuat dan benar serta boleh digunakan.

8. Qaul Asah

Qaul Asah adalah pendapat yang paling kuat dari dua pendapatnya ashab syafi’i atau lebih, sementara muqabil (lawannya) dinilai kuat dan benar serta boleh digunakan.

9. Qaul Rajih

Qaul Rajih adalah pendapat yang kuat dalilnya. Ada kalanya lawannya lebih kuat atau tidak lebah dari sisi tidak sesuai dengan ijmak, kaidah, nas atau qiyas jali.

10. Qaul Marjuh

Qaul Marjuh adalah muqabil atau lawan dari pada Qaul Rajih.

11. Qaul Arjah

Qaul Arjah adalah  pendapat yang keunggulannya lebih banyak dari yang lain.

12. Qaul Aujah

Qaul Aujah adalah sinonim dari pada Qaul Azhar.

13. Qaul Mukhtar

Qaul Mukhtar adalah pendapat yang digali dari dalil-dalil usul melalui ijtihad tanpa menukil dari sahib al-mazhab atau mujtahid dan dianggap keluar dari lingkup mazhab. Pendapat ini tidak bisa dijadikan pegangan kecuali kalau Qaul Mukhtar dalam kitab ar-Raudah diartikan dengan Qaul Asah selain masalah makruhnya air musyammas.

14. Qaul Daif

Qaul Daif adalah pendapat yang lemah dalilnya.

15. Qaul Fasid

Qaul Fasid adalah muqabil atau lawan dari Qaul Sahih.

Itulah macam-macam Qaul dalam fiqih Islam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu A'lam

IKUTI BLOG