Download Kitab Ajwibah Ibnu Jajar PDF Lengkap

Daftar Isi

Download Kitab Ajwibah Ibnu Jajar PDF Lengkap
Abusyuja.com – Kitab Ajwibah adalah kitab yang berisikan kumpulan jawaban atas persoalan yang dipertanyakan oleh beberapa muridnya. Pertanyaan tersebut ditulis oleh para murid-muridnya di berbagai wilayah menggunakan perantara surat.


Bahkan ada beberapa muridnya yang berasal dari Makkah dan Baitulmakdis meminta fatwa-fatwa keagamaan dari beliau. Ibnu Hajar yang kala itu berdomisili di Mesir, mendapatkan sekumpulan surat yang telah dikategorikan dan dikirim secara kolektif oleh para muridnya.

Di antara ketiga pengirim utamanya adalah Syamsuddin bin Muhammad bin al-Khidri al-Mishri, Zainuddin Ridwan bin Muhammad bin Yusuf al-Aqabi, dan Umar bin Fahad al-Hasyimi al-Makki. Selain pertanyaan dari murid, kitab Ajwibah ini juga berisikan sekumpulan pertanyaan Ibnu Hajar kepada gurunya, al-Hafiz al-Iraqi.

Adapun “isu” pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Hajar adalah yang berkaitan dengan keseluruhan jumlah Nabi, nama-nama keseluruhan nabi, dan berapa jumlah total (nabi) yang telah diutus menjadi rasul Allah SWT.

Sekilas Tentang Pengarang Kitab Ajwibah

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Kitab Ajwibah dikarang atau ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar.

Beliau adalah ulama karismatik kelahiran Mesir pada bulan Syakban tahun 773 Hijriah atau Februari tahun 1372 Masehi. Beliau adalah seorang ahli hadis dari mazhab Syafii.

Beliau telah melakukan rihlah (perjalanan) di berbagai penjuru negeri untuk menuntut ilmu. Beliau pernah ke Mekah dan Madinah. Selain untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, beliau mendengarkan langsung Sahih Bukhari di Mekah dari Syekh al-Muhadits Afifudin an-Naisaburi al-Makki.

Beliau juga pernah berkelana ke Damaskus, di sana beliau bertemu dengan murid-murid ahli sejarah dari kota Syam, seperti Ibnu Asakir (ulama ahli hadis dan sejarawan masyhur dari Syam). Di sana beliau juga belajar kepada Ibnu Mulaqqin dan al-Bulquni.

Beliau juga pernah rihlah keilmuan di Baitul Maqdis, Nablus, Khalil, Ramlah, Ghuzzah, dan Shan’a, salah satu kota di negeri Yaman. Di tempat-tempat tersebut beliau menimba ilmu dari ulama-ulama besar.

Sejak usianya 23 tahun, beliau mulai produktif dalam dunia kepenulisan. Karya-karyanya telah diterima umat Islam di seluruh dunia. Menurut salah satu muridnya, Imam as-Shakawi (seorang sejarawan, ulama hadis, tafsir, dan sastra), beliau telah menulis kurang lebih 270 kitab. Dan kebanyakan dari kitabnya membahas tentang hadis.

Di antara karya-karya beliau adalah Fathu Bari Syarah Sahih Bukhari, Tahdzib at-Tahdzib, Bulughul Maram, Ad-Durar al-Kaminah (Kamus biografi tokoh-tokoh abad ke-8), Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah (Kamus biografi sahabat Nabi), Al-Isti'dad Liyaumil Mii'aad, Nukhbatul Fikr, Ajwibah, dan masih banyak lagi.

Download Kitab Ajwibah Ibnu Hajar PDF

Berikut adalah link download kitab Ajwibah PDF:


Download Kitab Ajwibah Karya Ibnu Hajar PDF

Demikian resensi kitab Ajwibah lengkap dengan biografi singkat pengarangnya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Wallahu A’lam

IKUTI BLOG