Download Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari PDF Arab dan Indonesia

Daftar Isi

Download Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari PDF Arab dan Indonesia
Abusyuja.com – Kitab Fathul Bari (Arab: فتح الباري‎) adalah salah satu kitab syarah hadis yang memiliki kedudukan penting di kalangan umat muslim Ahlussunnah Wal Jamaah. Salah satu kitab Syarah Sahih Bukhari ini sangat masyhur dijadikan sebagai rujukan kaum muslim di seluruh dunia, baik di kalangan santri, ilmuan, atau kalangan awam sekalipun.

Kitab syarah Shahih Bukhari ini merupakan kitab yang tergolong sangat tebal dan berjilid-jilid. Proses penyusunannya membutuhkan 25 tahun. Beliau, Ibnu Hajar, sang pengarang kitab ini, mulai menyusun kitab ini sejak tahun 817 Hijriah ketika beliau berumur 44 tahun. Kemudian selesai pada bulan Rajab pada tahun 842 Hijriah.

Mukadimah dalam kitab ini berjudul Hadyus Sari. Di dalamnya mencakup 10 pasal yang digunakan sebagai landasan dalam memahami isi dari kitab Fathul Bari.

Mengikuti Kitab Sahih Bukhari, yang memiliki kasta paling tinggi sebagai rujukan hadis di dalam kutubus sittah, kitab Fathul Bari ini juga memiliki kedudukan yang tinggi pula. Sebab, kitab ini dikarang oleh ulama yang benar-benar pakar dalam hadis.

Beliau adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Diberi gelar al-Hafizh karena kemampuan hafalannya yang di atas rata-rata. Al-Hafizh bukanlah gelar sembarangan. Gelar ini hanya diberikan kepada orang yang mampu menghafal 100.000 hadis, baik sanad maupun matannya. Sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh rerata manusia biasa pada umumnya.

Sekilas Tentang Pengarang Kitab Fathul Bari

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Kitab Fathul Bari dikarang atau ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar.

Beliau adalah ulama karismatik kelahiran Mesir pada bulan Syakban tahun 773 Hijriah atau Februari tahun 1372 Masehi. Beliau adalah seorang ahli hadis dari mazhab Syafii.

Beliau telah melakukan rihlah (perjalanan) di berbagai penjuru negeri untuk menuntut ilmu. Beliau pernah ke Mekah dan Madinah. Selain untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, beliau mendengarkan langsung Sahih Bukhari di Mekah dari Syekh al-Muhadits Afifudin an-Naisaburi al-Makki.

Beliau juga pernah berkelana ke Damaskus, di sana beliau bertemu dengan murid-murid ahli sejarah dari kota Syam, seperti Ibnu Asakir (ulama ahli hadis dan sejarawan masyhur dari Syam). Di sana beliau juga belajar kepada Ibnu Mulaqqin dan al-Bulquni.

Beliau juga pernah rihlah keilmuan di Baitul Maqdis, Nablus, Khalil, Ramlah, Ghuzzah, dan Shan’a, salah satu kota di negeri Yaman. Di tempat-tempat tersebut beliau menimba ilmu dari ulama-ulama besar.

Sejak usianya 23 tahun, beliau mulai produktif dalam dunia kepenulisan. Karya-karyanya telah diterima umat Islam di seluruh dunia. Menurut salah satu muridnya, Imam as-Shakawi (seorang sejarawan, ulama hadis, tafsir, dan sastra), beliau telah menulis kurang lebih 270 kitab. Dan kebanyakan dari kitabnya membahas tentang hadis.

Di antara karya-karya beliau adalah Fathu Bari Syarah Sahih Bukhari, Tahdzib at-Tahdzib, Bulughul Maram, Ad-Durar al-Kaminah (Kamus biografi tokoh-tokoh abad ke-8), Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah (Kamus biografi sahabat Nabi), Al-Isti'dad Liyaumil Mii'aad, Nukhbatul Fikr, dan masih banyak lagi.

Download Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari PDF:

Sesuai judul di atas, abusyuja.com akan membagikan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dalam bentuk PDF, baik dalam format terjemah Indonesia maupun bahasa Arab saja. Berikut link downloadnya:

Download Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari PDF versi Terjemah Indonesia:

Fathul Bari Jilid 1

Fathul Bari Jilid 2


Fathul Bari Jilid 3

Fathul Bari Jilid 4

Fathul Bari Jilid 5

Fathul Bari Jilid 6

Fathul Bari Jilid 7

Fathul Bari Jilid 8

Fathul Bari Jilid 9

Fathul Bari Jilid 10

Fathul Bari Jilid 11

Fathul Bari Jilid 12

Fathul Bari Jilid 13

Fathul Bari Jilid 14

Fathul Bari Jilid 15

Fathul Bari Jilid 16

Fathul Bari Jilid 17

Fathul Bari Jilid 18

Fathul Bari Jilid 19

Fathul Bari Jilid 20

Fathul Bari Jilid 21

Fathul Bari Jilid 22

Fathul Bari Jilid 23

Fathul Bari Jilid 24

Fathul Bari Jilid 25

Fathul Bari Jilid 26

Fathul Bari Jilid 27

Fathul Bari Jilid 28

Fathul Bari Jilid 29

Fathul Bari Jilid 30

Fathul Bari Jilid 31

Fathul Bari Jilid 32

Fathul Bari Jilid 33

Fathul Bari Jilid 34

Fathul Bari Jilid 35

Fathul Bari Jilid 36

Download Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari PDF versi Bahasa Arab:

Fathul Bari Jilid 0 (Sampul)

Fathul Bari Jilid 1a

Fathul Bari Jilid 1b

Fathul Bari Jilid 2

Fathul Bari Jilid 3


Fathul Bari Jilid 4

Fathul Bari Jilid 5

Fathul Bari Jilid 6

Fathul Bari Jilid 7

Fathul Bari Jilid 8

Fathul Bari Jilid 9

Fathul Bari Jilid 10

Fathul Bari Jilid 11

Fathul Bari Jilid 12

Fathul Bari Jilid 13

Itulah link download Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari PDF lengkap dengan profil singkat pengarangnya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Wallahu A’lam

IKUTI BLOG