Sejarah Aliran Al Maturidi Beserta Karya-karyanya

Daftar Isi
Sejarah mazhab Al Maturidi_Abu Mansur Al Maturidi dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkand bernama Maturid, di wilayah Transoxiana di Asia Tengah, yaitu daerah yang sekarang bernama Uzbekistan. Untuk tahun kelahirannya tidak diketahui dengan pasti, Hanya saja banyak sejarawan yang berpendapat bahwa beliau lahir sekitar Abad 3 Hijriyah. Sedangkan menurut Muhammad Ayyub Ali, Al Maturidi lahir pada 238 Hijriyah. Baja juga :


Guru Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang fiqih dan teologi adalah Nasyr bin Yahya Al Balkhi, beliau wafat pada tahun 268 Hijriyah . Al Maturidi hidup pada masa kekhalifahan Al Mutawakkil yang memerintah pada tahun 232- 274 Hijriyah atau 847-861 Masehi.
https://www.abusyuja.com/2019/09/sejarah-aliran-dan-karyanya.html
Al Maturidi sendiri lebih memilih untuk menekuni bidang teologi daripada fiqih. Pemikiran beliau banyak dituangkan dalam karya tulis, diantaranya adalah Kitab Tauhid, Ta'wil Qur'an dan al-Jadal.

Al Maturidi merupakan pendiri dari aliran atau mazhab Al-Maturidiyyah, yaitu aliran yang termasuk dalam bagian Ahlusunnah Wal Jamaah. Aliran ini juga memiliki pemikiran yang sama dengan Asy'ariyyah, kedua golongan tersebut memiliki tujuan untuk menyelamatkan umat-umat muslim yang sedang terdesak oleh ekstremitas yang dibuat oleh kaum rasionalis, khususnya yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah dan Hanabilah.

Seperti halnya Al Asy'ari, Al Maturidi berusaha mengambil jalan tengah untuk menghadapi kedua sistem pemikiran antara rasional Mu'tazilah yang sangat liberal dan pemikiran tradisional Ortodoks yang disokong sebagai Hanabilah.

Al Maturidi mempunyai latar belakang pendidikan yang dipengaruhi sistem pemikiran Hanafi, hal ini dikarenakan guru-gurunya adalah murid dari Abu Hanifah yang bercorak rasional. Dibandingkan dengan Al Asy'ari, dalam pemikiran teologi Al Maturidi memberikan porsi lebih besar pada akal.

Al Maturidi wafat pada tahun 333 Hijriyah, hal ini telah disepakati oleh mayoritas ulama. Beliau hidup pada masa dimana perdebatan dan perselisihan antara para pengikut paham Mu'tazilah dengan Asy'ariyyah, bahkan antara para pembuat paham Mu'tazilah sendiri semakin memuncak.

Mazhab Maturidiyyah sebenarnya bersumber pada mazhab Hanafiyyah. Dalam beberapa kitabnya, Al Maturidi sering mengutip pendapat-pendapat dari Imam Abu Hanifah.

Mazhab Maturidiyyah sendiri merupakan penggabungan antara akal dengan syariah. Akal sendiri untuk memahami Islam, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Al-Qur'an.

Karya-karya Abu Mansur Al Maturidi

Karya Al Maturidi sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu Ilmu Tafsir, Ilmu Kalam dan Ilmu Usul Fiqih.

Ilmu Tafsir


 • Takwilat Ahlusunnah atau Takwilat Al-Qur'an (dicetak dan di tahqiq oleh beberapa ulama seperti Ibrahim Iwadhain Cairo, Sayyid Iwadhain dan Muhammad Mustafidh, Baghdad)
 • Takwilat Al-Maturidiyyah fi Bayani Ushul as Sunnah wa Usul at Tauhid (Hanya terisisa jilid I, di perpustakaan Khadabahesy, India.

Ilmu Kalam


 • Kitab Tauhid (Rujukan utama aliran Maturidiyyah)
 • Syarh al-Fiqh al-Akbar
 • Risalah fi al-Akidah
 • Risalah fi al-Iman
 • Al-Maqalat
 • Bayan Wahm al-Mu'tazilah
 • Ar-Radd 'ala al-Qaramithah
 • Radd al Imamah
 • dan masih banyak lagi

Ilmu Usul Fiqih


 • Ma'khadz as'Syari' (Telah hilang)
 • Al-Jadad (Telah hilang) 

Kitab At Tauhid Al Maturidi, Rujukan utama aliran Maturidiyyah


Kitab At-Tauhid merupakan kitab yang terpenting dalam kajian mazhab Al Maturidi. Kitab ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ilmu kalam dan masalah-masalah Akidah. Kitab ini juga membahas mengenai pemikiran pemikiran kelompok lain, terutama kelompok Mu'tazilah dan keyakinan agama lain.

Kitab At Tauhid dikenal mempunyai tingkat kesulitan tinggi untuk dipahami, kitab ini juga memiliki kalimat dan kosakata yang sulit untuk dicerna. Kitab ini pertama kali dicetak di Darul Masyriq Bairut pada tahun 1390 dan disebarluaskan oleh universitas-universitas Mesir

Itulah pembahasan mengenai Sejarah Aliran Al Maturidi Beserta Karya-karyanya. Semoga bermanfaat.

Diterbitkan oleh : Abu Syuja


IKUTI BLOG